House Captains – 2017

Mr. Anand Gangadharan
Captain Netravathi
Mr. Bhaskar Kulkarni
Captain Hemavathi
Mr. Ramesh Chandra
  Captain   Kaveri

Mr. Rathnakar Shetty
Captain Sharavathi