House Captains- 2006

 

Mr.Prashantha
D.Shetty
(Hemavathi)
Mr.Bakakrishna
V. Aithal
(Kaaveri)
Dr.Shivnath
Pandit
(Nethravathi)
Mr.Suresh
G.Salian
(Sharavathi)