Souvenir Committee - 2006
Mr. Uday B. Vernekar Mr. Jayagopal Padiyar M. Mr. Elias Sanctis
Mr. Ekanath
R.Vernekar
Mr. Ganeshan P. Mr. Sachinanda
D.S.