House Captains- 2007

 

Dr.B.A.Kuttaiya
(Hemavathi)
Mr.NandaJ.M.
(Netravathi)
Dr.Suahas Bhat
(Kaaveri)
Mr.Yadunath Alva
(Sharavathi)