Executive Committee - 2009

 

Mr.N.Satishchandra
Shetty
President
Mr. Dinesh R.
Vice President
Mr. Santosh Kulkarni
Secretary
Mr. Girish Shenoy
Treasurer
Mr. Suresh
shyamrao
Neramballi
Cultural Secretary
Mr. Uday. B. Vernekar
Sports Secretary