House Captains- 2009

Mr. Shivakumar
Revadi
(Hemavathi)
Mr. Umesh M. N.
(Netravathi)
Mr. Anil Prabhu
(Kaaveri)
Mr. Ramesh P.
(Sharavathi)