House Captains- 2010

Mr. Praveen B
(Hemavathi)
Mr. Ganeshan P.
(Kaveri)
Dr. Ramachandra C.R
(Netravati)
Mr. Bhaskar Kulkarni
(Sharavati)